D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 405-456_pix_oldal_08_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Libanon népei s régi emlékmüvei
B e s o r o l á s i   c í m : Libanon népei s régi emlékmüvei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 35. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezési hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Libanon
G e o N a m e s I d : 272103
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Libanon vidékéről: I. Egy phőnicziai sírbolt maradványa Dsebel mellett
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az ókori phönicziai építmények némely maradványait még ma is egyházi czélokra használják, s most is nagy számmal vannak még az oly barlangok, melyeket évezredek óta temetkezési helyekül, sirboltokul használnak. Mellékelt első képünk egy Dsebel város vidékén álló ily ősrégi phönicziai sírboltot ábrázol, melyen egy ó-görög készitményü oltár látható, a hová a megholtak örökösei a papoknak szánt adományokat rakják le. Másik képünk két régi phönicziai kolossalis emléképitményt mutat, melyek egy Tortosa nevű syriai falu határában (a régi híres Antaradus város helyén) állanak, s melyeknek czélját s rendeltetését mindeddig kikutatni a régiségbuvároknak nem sikerült." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 35. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Libanon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1113x913 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet