D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 561-616_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Festetics György
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Festetics György
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf.46. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Festetics György, gróf (1815-1883)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : udvari tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Festetics György
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Utóbb feltűnni látjuk a halhatatlan emlékü gróf Festetics Györgyöt, ki itt Keszthelyen, 1798-ban állitá fel nagy hirü Georgikonját, melyet szelleme s anyagi kincsei felajánlásával a virágzás és hir legmagasb fokára emelt, oly annyira, hogy nagy nevü férfiak büszkeségüknek tartották többi hangzatos czimeikhez oda iktathatni a celeberrimi Georgicon assistens tiszteleti czimet. A kegyelet az atyai intézmények, s az előszeretet az általa felkarolt mezőgazdasági állapotjavítása iránt, a dicső törzsnek nemes sarjait nem engedte lankadozni a közreműködésben. Az elhunyt szelleme kifáradva költözött őseihez az égbe, de itt a földön élni s tenni meg nem szünt fiában és unokáiban." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 46. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Festetics László és Josefine von Hohenzollern-Hechingen harmadik gyermeke. Tanulmányait magánúton végezte, de jogi vizsgáit Pozsonyban tette le, majd néhány esztendőt a katonaságnál töltött. Nagy szenvedéllyel gazdaságainak és birtokainak ésszerű rendezésére adta magát, s így csakhamar a legvirágzóbb gazdaságok egyike lett a Festetics-féle. 1860-ban az akkori magyar kormány felszólítására Vas vármegye főispánja lett. 1861-ben bekerült a felsőházba, de nem sokáig tartott ez az állapot, s újból a magánéletbe vonult. Midőn Mailáth György lett a kancellár, kinevezték Zala vármegye főispánjává. 1867-ben őfelsége a király személye körüli miniszter lett, aki a bécsi udvar és a magyar országgyűlés közti összeköttetésért és kapcsolatokért felelt. Ebben a pozícióban volt egészen 1871. május 19-éig, amikor leköszönt. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Festetics György (politikus)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 892x978 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet