D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 083-130_pix_oldal_02_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fővárosi képek
B e s o r o l á s i   c í m : Fővárosi képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : IX. Az olajos
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Ujházy
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1827-1921
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 13. évf. 8. sz. (1866. február 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Gyermekek
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Játék általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : folyékony tüzelőanyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olaj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : petróleum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereskedelmi áru
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vidéki társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fövárosi képek: IX. Az olajos. - (Ujházy Fer. rajza)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A farsang lezajlása után itt vannak a józan böjti napok, a "lenmagolajos káposzta" kedélyes savanyuságu időszaka. A napok még mindig elég rövidek, az esték még mindig elég hosszúak, a tél már veszteni kezdi ugyan kályhakedvelő s bundatisztelő jellemét; azonban fütő és világító szerekre még nagy szükség van. A csipös böjti szelekkel egy időben szokott megjelenni Pest utczáin egyházról házra járó falusi atyafi,hol magánosan, hol kedves élete párjával együtt, hangosan és mintha a kezökben hordott olajos korsó tartalmával nemcsak kabátjok, hanem torkuk is meg volna kenve, oly sajátságos csengő élességgel kiabálva: "Ola-ji! Ola-ji!" Ezen a főváros népe előtt régi idők óta ismeretes házalók a szomszéd falvak lakosai s csak ezen időszakban láthatók Pesten, a hová ekkor saját készitményü olajkészletöket hozzák eladásra, s egyátalában nem törődve a világ petroleumos és légszeszélyes haladásával, még most is igen keresett czikke tudják tenni lenmag-olajukat. Ez az olajos még azért is nevezetes Budapest házaló üzérei között, hogy eleitől fogva azon kevesek sorába tartozik, kik a főváros utczáin magyarul kinálgatják portékáikat, soha sem hangoztatván más szót, mint ezt: "Olaji! Olaji! (Forrás: Vasárnapi Ujság 1866. február 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fővárosi képek : II. Gesztenyesütő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 897x994 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter