D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 131-182_pix_oldal_03_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Horkai Antal
B e s o r o l á s i   c í m : Horkai Antal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Ausztria
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 13. évf. 12. sz. (1866. márczius 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Horkai Antal (1821-1874)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanító
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Horkai Antal
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : elemi tanító, szül. 1821. máj. 5. Kak-on (Zemplénm.), hol atyja gazdatiszt volt tanult Zádorfalván, Bolván, Sárospatakon és Pesten, hol óvóképző tanfolyamot is hallgatott innét Jánosiba s 1846-ban Lacztóczra ment tanítónak, hol Szemere Miklós házánál nevelő lett. Itt ismerkedett meg Kazinczy Gáborral. Szemere Miklós ajánló levelével aztán Pestre ment de nem telt bele egy év, hogy elhagyta a fővárost. 1847-ben Tisza-Füreden tanító volt, hol árvaházat létesített Józsa György segítségével. Ez volt hazánkban az első szeretetház. A szabadságharczban mint élelmezési biztos vett részt azután bujdosott, majd börtönbe jutott, honnét csellel menekült. 1852-ben került Máramaros-Szigetre tanítónak az ev. ref. lyceum I. és II. osztályába innen 1873. szept. meghívták árva-atyának Budapestre a protestáns árvaházba elfogadta, elment, de már a következő évben meghalt és 1874. júl. 7. az írói segélyegylet temettette el. 1866-ban jegyzője volt a máramaros-tájéki ev. ref. pap-tanító egyesületnek. H. páratlan előszeretettel mívelte a gyermekirodalmat, e tekintetben úttörőnek tekinthető szokása volt csengő-bongó versecskéit elterjedtebb népies dallamokra írni az iskolákban némely dalát (mint: Nagy a világ, kicsiny benne a hazám is. A városból kimentem a pusztába) ma is éneklik. Munkáit Horkai bácsi névvel szokta jegyezni. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái III.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 897x967 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter