D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 131-182_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bömches Frigyes
B e s o r o l á s i   c í m : Bömches Frigyes
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 13. évf. 13. sz. (1866. április 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bömches, Friedrich (1805-1866)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bíró
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovag
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bömches Frigyes
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az egyik legrégibb erdélyi szász polgári családból származott a brassói gimnáziumban kezdte tanulását és Kolozsvárt a líceumban végezte. 1828-ban hivatalba lépett a brassói magisztrátusnál, 1842-ben tanácsos lett és az 1847. évi erdélyi országgyűlésre őt küldték el egyik követüknek. Az abszolutizmus korszakában, 1852-ben tanácsosnak nevezték ki a kolozsvári kerületi törvényszékhez, ahol 1859-ig működött ekkor a nagyszebeni főtörvényszékhez tették át. 1861-ben az alkotmányos mozgalmak kezdetével örömmel sietett vissza szülőföldjére, hol áprilisban Brassó-vidék bírájává választották meg. Több ízben tagja volt a szász nemzeti univerzitásnak, jelesen 1863 októberében, midőn a szász ispán Konrad Schmidt által vezérelt bürokrata többség egy fölterjesztést készített, melyben a kihirdetett országgyűlés ellen munkálva, Schmerling műveit, a februári alkotmányt és az oktrojált nagyszebeni gyűlést, állították üdvösnek. Bömches ekkor kisebbségben levő elvbarátaival bátran föllépett a törvényes álláspont mellett és ellenvéleményt nyújtott be. Hasonló szellemben nyilatkozott az 1866. kolozsvári országgyűlésen mint Brassó követe. Bömches és társai a magyarok föliratát pártolták s a szász nemzet jogai és szabadságaira nézve a pesti közös országgyűlésen kívánt maradandó kezességet nyerni, s az országgyűlés többsége a Bömches által benyújtott kívánalmakat pártolólag terjesztette föl. Brassó polgárai 1865-ben is őt választották meg képviselőül a pesti országgyűlésre. Bömches szolgáltatta az ideológiai alapját és politikai irányvonalát a majdani Szász Néppárt mérsékelt ("fekete") szárnyának. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 933x974 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter