D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 109-172_pix_oldal_01_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csányi Dániel
B e s o r o l á s i   c í m : Csányi Dániel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1820-1867)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 10. sz. márczius 10.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Matematika, geometria
A l t é m a k ö r : Matematikai logika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízgazdálkodás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Csányi Dániel (1820-1867)
V I A F I d : 81750864
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mérnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : matematika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszaki értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csányi Dániel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ez állomásán volt egész 1848-ig, midőn ez év vegén Csányi is engedve a szent kötelességnek: eltünkkel is védeni a hazát, - a Székelyföldre sietett egy ott ujonan felállítandó huszárezred szervezésére. Azonban bizonyos végzendők miatt csakhamar Debreczenbe térve vissza, itt találkozott 1849. februárban Klapkával, kivel már bécsi tanuló korában jó barátságban élt, s ki most hivatásának és ismereteinek alkalmasabb tért igérve, magával hivta Komáromba, hol a védmüi munkálatok vezetése lön reá bizva." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 9. sz. márczius 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1848-ban a Székelyföldre ment egy ottan állítandó huszárezred szervezésére. 1849 februárjában Debrecenben találkozott Klapka Györggyel, aki őt magával vitte Komáromba, ahol a védművek munkálatainak vezetését bízta reá. A kapituláció után Debrecenbe ment, ahol egy évig gazdálkodással foglalkozott. 1850 végén a debreceni főiskola fizika tanszékére hívták meg. 1851. december 19.-én szabadságharci működésére vonatkozó feladás következtében elfogták és másfélévi vallató fogság után 12 évi fogságra ítélték és csaknem hat évig volt fogva, míg 1857. május 14.-én kiszabadult. Előbb a debreceni István-gőzmalomnál, majd a kereskedelmi kamaránál nyert alkalmazást. Az 1861. évi országgyűlésre képviselőnek választották. A feloszlatás után újra elfoglalta a debreceni kollégiumban a számára újonnan állított felsőbb mértani és csillagászati tanszéket. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csányi Dániel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 878x949 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet