D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 369-428_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Landerer nyomdász-család
B e s o r o l á s i   c í m : Landerer nyomdász-család
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Adalékok a nyomdászat történetéhez Magyarországon
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 31. sz. augusztus 4.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Sajtó- és médiatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Landerer János Mihály (1725-1795)
V I A F I d : 28285168
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nyomdaipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Landerer János Mihály (1725-1795)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Bebizonyulván, hogy Landerer Katalinnak a történtekről tudomása nem volt: a pörbe nem is kevertetett és üzletét haláláig, mely 1802-ben történt, minden háborgatás nélkül folytathatta. Halála után e nyomda leányára, Landerer Anna hajadonra szállott, ki azt 1833-dik évben történt haláláig Gyurián nevű ügyvivő által kezeltette. Ezután e nyomda Gyurián ügyvivő és Bagó Márton, Landerer egyik rokona kezeibe került, kik azt hetenkint fölváltva kezelték. 1847-ben azonban Bagó Márton társától válni kivánván, a nyomdai és kiadási jogért, valamint a nyomdai anyagszerek Gyuriánt illető részeért, ennek 30,000 forintot fizetett ki, s igy az egykori Landerer-nyomda egészen az ö tulajdonába ment át." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 31. sz. augusztus 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Budán az ősnyomdász, Hess András tevékenysége után 251 évig szünetelt a könyvnyomtatás. 1724-ben állította fel nyomdáját a városban a bajor származású Landerer János Sebestyén. A család férfi és női ágon egyaránt folytatta, továbbvitte az egyre virágzóbb vállalkozást, egészen 1854-ig, amikor Landerer Lajos, a nyomdász-dinasztia utolsó tagja meghalt. Pesten, Pozsonyban, Kassán is működtettek egyre modernebb technikával felszerelt nyomdákat. Nevükhöz fűződik a Pressburger Zeitung, a Pester Zeitung és a Pesti Hirlap megindítása is. Landerer Lajos 1840-ben társult Heckenast Gusztávval, vállalatuk a korszak nyomdászatában meghatározó szerepet töltött. A család neve és tevékenysége szorosan összeforrt a magyar történelemmel. Landerer Mihály tíz év börtönt szenvedett a magyar függetlenségért szervezkedő társaságnak nyújtott titkos nyomdászi segítségéért. A sajtószabadság megvalósulását a Landerer és Heckenast nyomda 1848. március 15-én megjelent első, cenzúrázatlan nyomtatványai jelentették.(Forrás: http://www.skszeged.hu/statikus_html/kiallitas/frankfurt99/landerer.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Landerer János Mihály
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Landerer Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 828x997 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet