D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 209_280_pix_oldal_12_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Károly romániai fejedelem körútja
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Károly romániai fejedelem körútja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 21. sz. (1868. máj. 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Károly (Románia: király), I. (1839-1914)
V I A F I d : 34630268
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus látogatása
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Károly romániai fejedelem utazása
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A fejedelem egyik közelebbi körutján is, mint rendesen, a Bukuresttől alig negyedórányira egy dombmagaslaton fekvő cotroceny-i nyári palotából indult ki, két nyolczlovas fogattal, melyek egyikében maga ült Bratiano miniszterrel, másikában udvari orvosa, hadsegéde, udvari fényképésze s azon tourista, kinek e jegyzeteket köszönjük. A mint a sík utra kiértek, vágtatásnak eresztették a lovakat, s a két fogat porfelleget verve robogott tova, pokoli gyorsasággal s csörgéssel. A fejedelem kocsija mellett két felől egy kis csapat dorobancz, azaz: román csendőr, lovagolt, apró honi lovakon. Magyaros huszárruhát viselnek, fekete attilát vörös zsinórra, fehér szük nadrágot, magas száru magyar lovag csizmával." (Forrás: Vasárnapi Ujság 15. évf. 21. sz. (1868. máj. 24.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : I. Károly román király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ki kicsoda az I. világháborúban? : I. Károly (1839–1914)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Károly román király uralkodásának negyedszázados jubileuma (Vasárnapi Ujság 38. évf. 22. sz. (1891. máj. 31.))
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keszeg Anna: A király ritkán mulat (Társas esztétikák) (Korunk 3. folyam, 20. évf. 1. sz. (2009. január))
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1836x1184 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes