D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_352_pix_oldal_07_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Beöthy Ödön
B e s o r o l á s i   c í m : Beöthy Ödön
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 26. sz. (1868. jún. 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Beöthy Ödön (1796-1854)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főispán
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Beöthy Ödön
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Beöthy Ödön (Nagyvárad, 1796. dec. 2. - Hamburg, 1854. dec. 7.): ellenzéki liberális reformpolitikus, 48-as kormánybiztos, ~ Ákos politikus apja. A napóleoni háborúkban mint bihari nemesi inszurgens, majd császári tiszt vett részt. 1826-tól Bihar vm. táblabírája, 1830-tól egyik ogy.-i követe, a bihari reformellenzék megteremtője, az 1832-36-i ogy.-en a liberális reformmozgalom egyik vezető alakja. 1841-43 között Bihar vm. első alispánja. 1848 tavaszán főispán, majd az ún. Részek (Partium) kir. biztosa, 1848. dec.-ben erdélyi kormánybiztos, 1849. jún.-ban a főtörvényszék elnöke. Mindvégig a szabadságharc határozott híve volt. Az emigrációban Londonban és Jersey szigetén élt V. Hugo társaságában. Hamburgban telepedett le. - Irod. Csengery Antal: Magyar szónokok és státusférfiak (Pest, 1851) Hegyesi Márton: Biharmegye 1848-49-ben (Nagyvárad, 1885). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József : Beöthy Ákos
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Életrajzi Lexikon : Beöthy Ödön
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 819x841 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes