D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 353_424_pix_oldal_07_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Takács János
B e s o r o l á s i   c í m : Takács János
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 32. sz. (1868. aug. 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Takács János (1813-1881)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Takács János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Takács János ev. református született 1813-ban. Előtanulmányait Nagy-Enyeden végezte. 1839-től 1841-ig két év alatt végezte a bécsi cs. kir. polytechnikumnak három évi tanfolyamát. 1841-ben a kolozsvári ev. ref. fő tanodában tanárnak választatván, az elöljáróság engedelmével 1844 tavaszáig a berlini egyetemen hallgatta 3⅓ év alatt a természeti tudományokat. Mint berlini tanuló, a szünidők alatt beutazta Helvécziának, Franczia- és Angolországnak egy részét, Hollandiát, Belgiumot és az egész Németországot. 1844 tavaszától 1849 tavaszáig tanitotta a kolozsvári főtanodában a természet-, vegyes mennyiségtant forditotta a Meyer Tértanát, és szerkesztette a "Természetbarát" czimü szakközlönyt. 1849 tavaszán kineveztetett a közmunka- és közlekedési magyar miniszteriumhoz kodifikáló titkárnak. 1850 elején kereset alá jővén, hadi törvényszéki itélet nyomán elvesztette tanári állomását s Pestre költözvén, a Szőnyi Pál intézetében mennyiségtant tanított s 6 éven át a magyar kir. természettudományi társulat I-ső titoknoka volt. 1856 tavaszán visszahivatott Kolozsvárra régi állomására, s azóta ott a természet- és mennyiségtan rendes tanára s igazgató tanár volt. 1867-ik julius lökétől kezdve, mint a magyar kir. távirdai szakosztály vezetője Pesten van." (Forrás: Vasárnapi Ujság 15. évf. 32. sz. (1868. aug. 9.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rónay Jáczint
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 872x934 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes