D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 497_572_pix_oldal_02_kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy szerb falusi biró házában
B e s o r o l á s i   c í m : Egy szerb falusi biró házában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 42. sz. (1868. okt. 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : étkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szerb falusi bíró lakása
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "No de ha már a helység házánál megfordultunk, tekintsünk be egy kissé a biró házához is! Kanitz következőleg ir a senjei "kmet ház"-ról, azaz: a biró lakásánál tett látogatásáról: "Egy terebélyes tölgyfa árnyékában, közel a község házához, a nedves gyepen szőnyegekkel és ülőpárnákkal fedve találtuk. Egy közeli patak pompás pisztrángokat szolgáltatott ebédre tojás és vaj volt az elő- és utóebéd. A melegitő levest rakie (pálinka) helyettesité, melyhez és a magunkkal hozott borhoz ugyancsak hozzáláttunk. Nem tudtam megállani, hogy egy futó tekintetet ne vessek a biró házába, a falu leggazdagabb emberének lakába. Fölhivjuk tehát a szives olvasót, hogy kövessen minket azon terjedelmes terembe vagy csűrbe - mert szobának nem nevezhetjük azt, - mely egyszersmind konyha és éléskamara is. Minden leírásnál sokkal fölfoghatóbbá teszi az e szegény hegyilakók megelégedettségét és legbiztosabban mutatja azon fokot, melyet e jó emberek a mivelődés lépcsőjén a mi fogalmaink szerint elfoglalhatnak. És ez emberek mégis boldogok és szeretik azt a terméketlen rögöt, melyen a végzet őket születni és élni kényszerité. A guzlicza játéka mellett elénekelgetnek a fényes multról, hazájok egykori nagyságáról. Fejedelmüket szeretik és szentül remélik országuk újjá születését. Valóban irigylésreméltó egyszerüség és boldogság!"" (Forrás: Vasárnapi Ujság 15. évf. 42. sz. (1868. okt. 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Visszatérő szerb család
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szerb asszonyok egy forrásnál a Morava völgyében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1394x949 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes