D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_644_pix_oldal_08_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : London a föld fölött és a föld alatt
B e s o r o l á s i   c í m : London a föld fölött és a föld alatt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 50. sz. (1868. dec. 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : London a föld fölött és a föld alatt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "De most jön még csak a valoságos csoda a legalsó és legtéresebb alagutszerü csatornanyilásból, t. i. a földalatti vasutvonat, két tűz-vörös kísérteties szemével. Mikor fönn annyira összehalmozódott a közlekedés, hogy majdnem minden ponton veszélyessé kezdett már válni az emberéletre, s mintegy önmagába fúladt belé, akkor gondoltatta ki a kényszerűség e merész és költséges eszmét a londoniakkal. Az angol kitartás, mely nehézségeket nem ismer, bámulatos gyorsasággal megvalósította az eszmét, alig két éve, hogy megtették rajta az első kapavágást, s ma már dübörögnek a föld gyomrában a legtöbbnyire munkás néppel terhelt mozdonyok s azok hosszu függelékei. Bármennyire lett légyen is ez "Underground Railway" a kényszerűség szülötte, annyi bizonyos, hogy nagyobb joggal számithatni a világ csodái közé, mint sok mást." (Forrás: Vasárnapi Ujság 15. évf. 50. sz. (1868. dec. 13.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : London éjjel : Fényszórókkal keresik a Zeppelineket
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A londoni City
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1363x1904 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes