D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 073-152_pix_oldal_15_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lamartine
B e s o r o l á s i   c í m : Lamartine
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1790-1869)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 11. sz. márczius 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lamartine, Alphonse de (1790-1869)
V I A F I d : 95150108
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lamartine
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Befolyása nagyra növekedett s bár a kamrában a többség szavazatait meg nem nyerheté, valahányszor felszólalt, siri csendben hallgaták végig. Szembe helyzé magát a júliusi dynastiával s az általa képviselt kormányelvekkel, és már 1845-ben, a fölfegyverzési törvény tárgyalása alkalmával megjóslá annak közeli bukását. 1847-ben a küzdelmet kivitte a parlament sorompóiból s a divatba jött bankettek leghatalmasb szónoka lön, ki a kormány népszerütienitésére legtöbbet hatott. Ekkor adta ki a Girondisták történetét is mely bár a történelmi nevének alig felel meg, legnépszerűbb munkája volt, s művészi előadása által csaknem egy történeti irányregény hatásával birt. E kitűnő müvet irodalmunk is birja. Minden nyelven s száz meg száz kiadásban olvasta azt egész Európa. Történelmi hiányai daczára is valóban rendkívüli mű ez. Magas szellem lengi át s erkölcsi mély igazság az alapja." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 11. sz. márczius 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Öregkorát a pénztelenség jellemezte, súlyosan eladósodott, amit nagyvonalúsága és a hatalmas birtokok iránti vágya okozott. 1860-ban eladta a Milly-ben található családi birtokot és a létfenntartását újabb művek írásával igyekezett biztosítani, mely alkotói tevékenységének a minőségén hamar nyomot hagyott. Ekkor született több gyűjteményes történelmi munkája, Az irodalom családi kézikönyve (1856-1869), Saint-Point-i kőfaragó (1851). Az utolsó nagysikerű verse: Ház a szőllőskertben (La Vigne et la Maison, 1857). Az 1860-as évek végére szinte teljesen tönkrement és élete utolsó két évét betegen paralízisben töltötte. Saint-Point kastély (melyben élt és 1820-tól saját igényeihez igazított) parkját övező fal mentén húzódó köztemetőben, a családi kriptában helyezték örök nyugalomra. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Alphonse de Lamartine
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 843x933 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet