D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 405-484_pix_oldal_01_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Brunszvik Teréz
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Brunszvik Teréz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1775-1861)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 30. sz. julius 25.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Brunszvik Teréz (1775-1861)
V I A F I d : 37045192
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nemes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nevelőszülő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Brunszvik Teréz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Atyja e század elején meghalván, özvegy anyjával majd Magyarországban, majd Bécsben lakott. Férjhez menetelről nem gondolkodék, bár a szép és dús hölgynek kérői nem hiányoztak; családjának az emberiséget tekintette. Az emberiség nevelése ez volt egyik, mind erősbbé váló, gondata. Nővérével özv. Deym grófnéval s ennek két fiával Olaszországban és Svájczban utazván, emitt Pestalozzival, a nevelés e páratlan apostolával ismerkedett meg. Közös eszméik, rokonon lélekirányuk, némi bensőséget szerze közöttük s levelezésük megható és felemelő képét nyujtja a szellemek e nemes viszonyának. A dús grófhölgy elhatározta, hogy nevelöné lesz. Emlitett növére gyermekeinek nevelését vállalta el, s velök, morvái birtokukon, elvonulva, egyedül nevelésüknek élt. Ezt bevégezve, Budán anyja házánál települt meg ismét, de rokon leánykákat vont körébe folyvást, azokat oktatva, nevelve." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 30. sz. julius 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1828-ban megszervezte a krisztinavárosi ipariskolát. Az első óvodát korabeli nevén: kisdedóvót ő nyitotta meg az egész Habsburg Monarchiában, 1828. június 1-jén, Angyalkert név alatt, édesanyja budai házában, a mai Mikó utca és Attila út sarkán. Az óvoda első óvó-nevelője Kern Máté volt. 1829-ben a cselédlányok oktatására cselédiskolát hozott létre. 1836-ban egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. További 11 óvodát indított útjára, haláláig 80-ra nőtt ezen intézmények száma. Unokahúgával, Teleki Blankával (Brunszvik Karolina és Teleki Imre gróf leányával) tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában. Családja kapcsolatban állt Beethovennel. A korábbi kutatás Brunszvik Terézben látta a zeneszerző halhatatlan kedveshez intézett leveleinek címzettjét, aki azonban az újabb feltételezések szerint inkább húga, Jozefin (Deym Józsefné) volt. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brunszvik Teréz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 881x1115 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet