D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 485-568_pix_oldal_14_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Greguss Gyula
B e s o r o l á s i   c í m : Greguss Gyula
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1829-1869)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 40. sz. október 3.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Középfokú oktatás
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Greguss Gyula (1829-1869)
V I A F I d : 88844502
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Greguss Gyula
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Miként működött a pesti gymnasiumban, melynek hat éven át igazgatója is volt: annak jellemzésére csak következőkét bizonyság szolgáljon. Legrégibb tanártársa, Horváth Zsigmond, sírjánál mondott beszédében, ugy nyilatkozik, hogy az ö tanárrá történt megválasztása a gymnasium reorganizálása volt. A pesti magyar-német egyház pedig, f. évi; szept. 7-dikén hozott határozatával, emlékét jegyzőkönyvileg megörökitvén, háláját fejezte ki iránta. Irói pályáját Greguss Gyula is, mint nálunk csaknem mindenki, verselésen kezdte; 'de abban különbözött a legtöbbtől, hogy verseit ki nem adta. Legelső nyilvános föllépései tudományos czikkek s Camoens Luziadájából mutatványok voltak. Munkái három rendbeliek: az oktatás ügyére vonatkozók, természettudományiak, szépirodalmiak.." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 40. sz. október 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1850-es évek elején a bécsi polytechnikum növendéke lett. A politikai üldözésnek még itt sem volt vége, mert 1854 januárjában elfogták; pár hét múlva azonban visszanyerte szabadságát és ismét a tudománynak élhetett. Látogatta az egyetemet is és hat év alatt annyira kiképezte magát, hogy magában Bécsben azonnal tanszéket foglalhatott volna; de ő visszatért szerény magánnevelőnek Leiningen-Westerburg Károly özvegye házába. 1857-től kezdve tizenkét évig a pesti ágostai evangélikus gimnázium tanára, hat éven át igazgatója is volt. Tanári működését hivatalbeli társa Horváth Zsigmond, sírjánál mondott beszédében, röviden úgy jellemezte, hogy az ő tanárrá történt megválasztása a gimnázium reorganizálása volt; és e nyilatkozatot igazolja az a ritka tünemény, hogy őt egyháza tagjai, akik hálájukat jegyzőkönyvileg is megörökítették, és kortársai, tanítványai mind osztatlanul tisztelték, szerették. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Greguss Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 924x1045 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet