D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 053-116_pix_oldal_01_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Faidherbe tábornok
B e s o r o l á s i   c í m : Faidherbe tábornok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 5. sz. január 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Faidherbe, Louis (1818-1889)
V I A F I d : 71511780
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tábornok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Faidherbe tábornok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az uj köztársaság kitartó és hü vezérharczosainak egyike Faidherbe tábornok, az északi hadsereg parancsnoka, ki az által látszik különbözni többi vezértársaitól, hogy erejével gazdálkodik, s a nagyobb vereségeket minden áron kikerülni igyekszik. Jelenleg is, midőn már ,nem tudjuk hányad izben jelenté a porosz vezérlet, hogy Faidherbet hadastul együtt fölfalta és megemésztette, - egész határozottsággal tudatja, hogy ö még élni bátorkodik, sőt nem sokára ismét támadólag fog föllépni. Idáig tehát némileg Fabius Cunctator szerepét játsza. Vajha müködése e római höséhöz végkimenetelében is hasonlítson. Egyébiránt ő is azok közé tartozván, kik a császárság alatt kegyben nem állottak, eddigi pályája meglehetősen szerény csöndben, legalább is európai hir nélkül folyt le, s ennélfogva előéletének adatai kevésbbé fontosak, részint még ismeretlenek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 5. sz. január 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A köztársaság kikiáltása után azonban (1870 novemberében) Léon Gambetta Franciaországba hívta Faidherbe-t, aki december 3-án átvette az imént Amiens-nél megvert francia északi hadsereg fővezérletét, és a válságos helyzet közepette is erős harci tevékenységet fejtett ki. Miután dezorganizált katonáit némiképpen rendbe szedte, a 22. és 23. hadtesttel dél felé nyomult, elfoglalta a kis Ham erősséget (december 9.) és Hallue mellett visszaverte Edwin von Manteuffel támadását (december 23.). Péronne várának felmentésére indult. 1871. január 2-án és 3-án nagy hévvel támadta a németeket Bapaume mellett, de nagy veszteségek érték, végül január 19-én Saint-Quentin-nél August Karl von Goeben teljesen leverte. A fegyverszünet után a nemzetgyűlésbe választották, ahol Gambetta pártjához csatlakozott. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Louis Faidherbe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 880x955 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet