D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 557-620_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Toldi Ferencz
B e s o r o l á s i   c í m : Toldi Ferencz
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 46. sz. november 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Toldy Ferenc (1805-1875)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : irodalomtörténész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Toldy Ferencz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A buzgó hév, melylyel a még serdülő ifjú az irodalmon csüngött, a lángoló lelkesedés, sőt szenvedély, melylyel magát akkor, midőn az irodalom nemhogy kenyérpálya lett volna, de a biztos nélkülözés egyenes útja vala, a törhetlen tanulási kedv, mely csillapithatlan szomjjal égette: kedvessé tették őt a mesterek előtt s barátivá tették azokat, kiknek egynémelyike apja lehetett volna. Kik ma a félszázados iró-öreget javabeli férfinak látjuk, ki a fiatal Írókkal szemben sem érvényesiti veteránságát, elhihetjük, hogy a még félig gyermek ifjút meg az akorbeli öregek szintén férfiúnak, magukkal egyenlőnek tekintették." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 46. sz. november 12.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szabadságharc idején egyedül vitte az akadémia ügyeit, és az eseményeken kívül maradva eszélyességével megóvta az idegen beavatkozástól. 1850-ben az esztétika és egyetemes irodalomtörténet magán-, 1861-től rendes tanára lett az egyetemen. 1858-ban indítványozta Kazinczy születésének centenáriumi ünnepét. 1860-tól a Kisfaludy Társaság másodelnöke volt. 1862-ben királyi tanácsosi címet kapott. 1863-65 között az egyetem bölcseleti karának dékánja, 1871 májusától az Akadémia igazgatótanácsának tagja volt. A Kisfaludy Társaság megünnepelte 50 éves írói jubileumát. A törvényhozás 1871-ben 4000 forint évi díjat rendelt számára nemzeti ajándékul, hogy egész erejét az irodalomtörténetnek szentelhesse. Az országos közoktatási tanács tagja és egyetemi osztályának elnöke, továbbá a magyar királyi gimnáziumi tanárvizsgáló bizottságnak tagja, több bel- és külföldi tudóstársaságnak levelező, illetve választmányi tagja, s több vármegye táblabírája is volt. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Toldy Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1036x1189 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet