D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 065_140_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az orosz köznép vallásossága
B e s o r o l á s i   c í m : Orosz köznép vallásossága
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 7. sz. februárius 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ima
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : imádság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyörgés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alakzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Orosz parasztok sz. Maria-kép előtt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "De még inkább elárulja előttünk a nép vallása és vallásossága, hogy Oroszországban vagyunk. A Svédországtól elfoglalt Ingermanland 1700 óta egészen a görög egyház kebelébe tért, noha mig a Svédekhez tartozott, a legbuzgóbb lutheránus hitű volt; Nagy Péter azonban elkezdé erőszakkal áttériteni az orthodox hitre, s az erőszakos hittérítés azóta is szakadatlanul foly. Most már a föld népe majdnem kivétel nélkül a görög egyházhoz tartozik, s képünkön is ilyen vakbuzgó orosz parasztok láthatók, a mint egy már megfeketedett by-zanti Mária-kép előtt a sárban térdepelve az isten anyjának áldoznak. De nemcsak igy az utón, útfélen, vagy a templomban tartja meg az orosz vallása szertartásait, hanem otthon saját hajlékában is. Minden szobában az ajtóval szemben, a falba vágva egy kis fülke látható, melyben ama szentnek a képe van kitéve, a kit a háziúr védnökévé szemelt ki. Ez többnyire szt. György lovag, ki a sárkányt elejtette." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 7. sz. februárius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : népi vallásosság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1787x1227 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet