D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 217_288_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Czigány-család
B e s o r o l á s i   c í m : Czigány-család
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 21. sz. május 26.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Család általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cigányság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szülő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : család
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Czigány-család
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szegény vándormadarai az emberiségnek, üldözött, megvetett, kinevetett népe az Istennek, kiket be nem fogad tisztességes hajlék, hivatalból kizár az állami rend, kebeléből kitaszít a társadalom, szegény czigány-család! A falunak is csak vége a tietek, a hol már más becsületes ember nem lakik; ott vertek ti kunyhót, uton-utfélen termő rozséból, az utárok poshadó sarából, szűket, a miben csak zsúfolva fértek el, roskatagot, mit az első esőnek elmosni, az első szélnek szétzilálni tréfadolog, alacsonyát, mely nem engedi meg, hogy fejeteket magasra emeljétek, mint emberhez illő, hajlékot egyetlen nyílással, mely egyszerre ajtó, ablak és kémény. Még a templomban is, annak az Istennek a házában, a ki testvérekké teremtette az embereket, csak annak valamely elrejtett sarkában van helyetek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 21. sz. május 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cigányok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 891x1184 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet