D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_364_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Botka Tivadar
B e s o r o l á s i   c í m : Botka Tivadar
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 28. sz. julius 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Botka Tivadar (1802-1885)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jegyző
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztisztviselő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főjegyző
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bíróság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
 M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Botka Tivadar
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A történelmi társulat keletkeztével az alapító tagok sorába lépvén, annak közlönyében a "Századokéban számos kisebb-nagyobb czikkei jelentek meg, melyek közt legnevezetesebbek s átalában Botka dolgozatai közt a legfontosabbak, azon a tudományos körökben oly élénk és méltó figyelmet keltett tanulmányok, melyek több czikksorozatban fejtegetik s ismertetik a vármegyék első alakulását és ősi szervezetét, s e fontos nemzeti intézményünknek, mely magát annyi századon át a legújabb korig fentartotta s alkotmányunk védbástyájának annyiszor neveztetett, keletkezésétől fogva, fejlődése minden stádiumain át, egész történetét adja." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 28. sz. julius 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Iskoláit Léván, Nagyszombatban és Pesten végezte; tanárai közül Schwartner Márton volt rá a legnagyobb hatással, akit 1819-ben hallgatott. 1821-ben szerezte ügyvédi diplomáját, mire azonnal a megye szolgálatába állott és folyton vagy a közügyeknek, vagy a tudománynak szentelte magát; 1824-től kezdve mint első tiszti alügyész, utóbb főszolgabiró, tiszti főügyész, majd megyei főjegyző s később mint megyebizottsági tag vett részt a megyei ügyekben. Mint főjegyző élesen kikelt a főispánok visszaélései ellen, a miért le is kellett mondania. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Botka Tivadar
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 842x931 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet