D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 365_436_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az osztrák-magyar északsarki expediczió
B e s o r o l á s i   c í m : Osztrák-magyar északsarki expediczió
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 31. sz. augusztus 4.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudós
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Payer, Julius von (1842-1915)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Weyprecht Károly (1838-1881)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tudományos kutató
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utazó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az északsarki expediczió vezetői: Julius von Payer, Weyprecht Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Jelenleg három nagyobbszerü expediczió igyekszik e czélok valamelyikét, s ha lehet, mindegyikét elérni. Kettőjök nem kevesebbet, mint azt a czélt tűzte maga elé, hogy egészen a sarkig nyomuljon. Hall, északamerikai hajóskapitány a múlt év nyarán indult el az Egyesült-Államokból. Pavy Oktáv, egy franczia, csak az idén májusban vitorlázott el Kaliforniából, hogy a Behring-uton át a sarki tengerbe jusson s ez irányban egész a sarkig hatoljon. Végre a harmadik,mely minket legközelebbről érdekel, mert hazánk és nemzetünk is részt vesz benne, nemcsak anyagi áldozatokkal, hanem szellemileg is egy képviselője által, az osztrák-magyar expediczió Payer és Weyprecht vezetése alatt, ez évi jun. 13-kán indult ki Bremerhafenböl a "Tegetthoff nevű gőzösön." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 31. sz. augusztus 4.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1868-ban August Petermann német geográfus meghívására részt vett az 1869-1870-es második német északi-sarki expedícióban. 1871-ben előexpedíciót vezetett Karl Weyprechttel együtt a Novaja Zemlja szigetcsoport felé. 1872 és 1874 között az osztrák-magyar északi-sarki expedíció egyik vezetője volt: az expedíció eredményeképpen fedezték fel a Ferenc József-földet. 1874. október 1-jén a felfedezésért 44 guldennel jutalmazták, 1876. október 24-én pedig megkapta az örökletes lovagi rangot. Még ebben az évben megírta az expedícióról szóló Die Österreich-Ungarische Nordpol Expedition in den Jahren 1869-1874 című művét. Időközben (1874-ben) kilépett a hadseregből. (Forrás: wikipedia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szakképzettségénél fogva 1871. Payerrel együtt egy a Spitzberga és Novaja-Zemlya-szigetek kikutatását célzó expedicióban vett részt, 1872-74. pedig az osztrák-magyar sarki expediciónak volt Payerrel együtt a vezetője és azonkivül a Tegetthoff-hajónak a parancsnoka, mely utazás alkalmával fedezték fel a Ferenc-József-földet. Mint iró a Petermanns Mittheilungenben és más folyóiratokban számos cikket irt, többek között: Die Metamorphosen des Polareises (Bécs 1878); Astronomische u. geodätische Bestimmungen der österr.-ung. arktischen Expedition (u. o. 1878); Praktische Anleitung zur Beobachtung der Polarlichter und magnetischen Erscheinungen in hohen Breiten (u. o. 1881) stb. 1875. a német természetvizsgálók gyülésében egy tervet mutatott be, mely szerint az északsarki utazások helyett a sarkvidék geofizikai sajátságainak rendszeres kutatásán kellene fáradozni és e célból a sarki régiókban az internacionális megfigyelő állomásoknak egész hálózatát létesíteni. (http://www.kislexikon.hu/weyprecht.html#ixzz2su773PZl)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Julius von Payer
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weyprecht
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1752x1371 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet