D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jozsef_nador_043.jpg
C Í M 
F ő c í m : József nádor "nyári-laka" a Margitszigeten
B e s o r o l á s i   c í m : József nádor "nyári-laka" a Margitszigeten
A L K O T Ó 
S z e r e p : litográfus
B e s o r o l á s i   n é v : Szerelmey
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1803-1875
V I A F I d : 5633129
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Fábián
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-04-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2012-03-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : József nádor
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : József nádor: Egy alkotó élet írásban és képben, 1776-1847
S z e r z ő : összeáll. Lestyán Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Posner Ny., 1943
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : litográfia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Margitsziget
G e o N a m e s I d : 10243704
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : József nádor "nyári-laka" a Margitszigeten
(Kőrajz, Szerelmey Miklós intézetéből, Pesten)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Margitsziget története elválaszthatatlan József nádor nevétől. Amikor II. József 1782-ben feloszlatta az egyházi rendeket, a szigetről eltűntek a szerzetesek és a szentéletű apácák. A király kijelölte a szigetet Sándor Lipót nádor-főherceg számára - mulatóhelynek. Ezzel megkezdődött a Margitszigetnek az a kora, amióta "Palatínus sziget"-nek nevezhetnénk, mert a főhercegi csatád birtokában maradt négy nemzedéken át. A Margitsziget ujjáalkotója József nádor, aki hirtelen elhalt bátyja helyébe lépve, felfedezte a sziget rejtett szépségeit és elhatározta, hogy azokat fejleszteni fogja. A sziget tulajdonképen a piliscsabai uradalomhoz tartozott, ezt aztán a nádor elcserélte a kincstár püspökladányi uradalmával s miután ez megtörtént, királyi adománnyal a sziget tulajdonosa lett. Tost Károly nevű kertésze segítségével hamarosan tündérkertté varázsolta a szigetet. A középkori romokhoz támaszkodva állott a nádor egyszerűségében előkelő "nyári-laka". Hermina, a második hitves, felfedezte a szigeti melegforrást, amely fölé már 1816-ban fürdőépületet akart emelni. József nádor ugyanakkor megnyitotta a szigetet a polgárok előtt, akik a partokon fürödhettek is... 1815 október végén három uralkodó szüretelt József nádor szőlőjében, a Margitszigeten. A bécsi kongresszus Bihari János muzsikájára táncolt. Ferenc király-császár, I. Sándor orosz cár és III. Frigyes Vilmos porosz király voltak a nádor vendégei. Négy napig tartott a mulatozás. Haza ­térőben I. Sándor cár, a nádor kíséretében Üröm felé vette útját, ahol szépséges húga, Alexandra Pavlovna, a nádor első felesége, nyugodott."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/10400/10496/10496.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szerelmey Miklós: Balatonfüred a XIX. század közepén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1586x1033 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna