D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_064_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Andrássy György
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Andrássy György
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 2. sz. januárius 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Andrássy György (1797-1872)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : udvari tisztségviselő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pohárnok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testületi elnök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tulajdonos
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Andrásy György
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gróf Andrássy György, ki a nehéz évtized alatt is, akár titkon, akár nyíltan történtek gyűjtések valami nemzeti fontosságú czélra, mindig a kész adakozók közé tartozott, az akadémia palotája építésekor sem maradt hátra, hanem nevéhez és személyéhez méltó adománynyal járult ez emlékszerü nemzeti épület létrehozásához. De mindez nem vette igénybe egész erejét és tevékenységét az ő tevékenységének és hathatós közreműködésének eredménye az ötvenes évek alatt hazánkban létre jött iparvállalatok egyik legnagyobbikára tiszai vasút, melynek létrehozására alakult társulat elnöke gr. Andrássy György volt. E fáradozásaiért, de másrészt azért is, mert egy ily kitűnőség megtisztelésével a látszólag engedni hajlandó absolut kormány a nemzetnek óhajtott kedveskedni: a szent István-rend nagy keresztjét kapta, mely a kitüntetések osztogatásánál hosszú időn át mellőzve volt." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 2. sz. januárius 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Andrássy György
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 855x950 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet