D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_064_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Akaratlan látogatás Chislehurstben Napóleonnál
B e s o r o l á s i   c í m : Akaratlan látogatás Chislehurstben Napóleonnál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 3. sz. januárius 19.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Napóleon (Franciaország: császár), III. (1808-1873)
V I A F I d : 88934487
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1872
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : III. Napóleon 1872
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kocsiból két nő szállott ki s hirtelen eltűntek s a kocsi is gyorsan odább állott. Csakhamar mi is egy emeletes kastély terrasza előtt szálltunk le s azt hittük, hogy valami kis parkban fekvő vendéglő előtt vagyunk, a honnét könnyű elmenni Napóleon lakásához. A kocsist kifizettük s gyorsan elhajtott. Már épen a terraszra s a nyitott terembe akartunk lépni, a hol terítve volt, mikor egy elegáns, de nem fejedelmileg elegáns öltözetű komornyik lép ki s azt mondja, hogy a császár és császárné lakhelye nincs nyitva a látogatóknak. Összenéztünk s mind az ötünk agyán az a gondolat futott át, hogy minő botrány lett volna abból, ha mi bemegyünk, leülünk az épen ötre teritett asztal mellé s megcsenditjük a poharat, hogy pinczért hívjunk. Ugyanekkor tekintett ki az első emelet ablakából Eugénia, s mi elég zavartan megkezdtük szépen a kifelé való vonulást." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 3. sz. januárius 19.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1840. augusztus 6-án már 56 támogatójával szállt partra Boulogne-ban, és a város helyőrségét próbálta a maga oldalára állítani. Ismét kudarcot vallott, noha első próbálkozásához képest sikeres volt: csak három és fél óra múlva kapták el, igaz, rosszabb állapotban, mert menekülés közben beleesett a tengerbe. Ekkor már a törvény is kíméletlenül lesújtott. Napóleon 6 évig ült Ham erődjében luxuskörülmények között: egy kétszobás lakosztályban éldegélt, még inasa is volt. Börtönévei alatt két gyermeket is nemzett egy környékbeli varrónővel! 1846-ban végül megszökött, kihasználva az erődben folyó építkezéseket: munkásruhát és parókát szerzett, és arcát egy vállán cipelt deszkával eltakarva kisétált a kapun. A közvélemény nem reagált az esetre, de Louis-Napoléon herceg egyre biztosabb lett a sikerben. Új akciót egyelőre nem szervezett, mert várta a kedvező lehetőséget, ami hamarosan el is érkezett. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Napóleon francia császár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1648x1818 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet