D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 063_136_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Stanley utazása Livingstone fölkeresésére
B e s o r o l á s i   c í m : Stanley utazása Livingstone fölkeresésére
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 7. sz. februárius 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kapu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Stanley afrikai utázásából: Egy város kapuja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A karaván igen sok fáradság és vesződség után ápril 12-én Mussudi-ba érkezett. A helység az Ungerengeri folyó partján terül el igen szép termékeny vidéken. Valami húsz mérföldnyi távolban hosszú hegyláncz vonul el czukorsüveg alakú magas csúcsokkal, az előtérben hullámos termékeny sikföld, hatalmas fü- és virágtenyészettel borítva. A part vöröses talajából apró gránittömbök emelkednek föl. A czukornád és kukoricza mesés gazdagsággal tenyészik s a banánok hetven láb magasra nőnek. Szóval, e vidék Stanley leírása szerint valóságos édenkert. Az Ungerengeri termékeny völgyében tovább utazva Stanley és karavánja néhány nap múlva Simbamvennibe, Useguhha fővárosába érkezett. Stanley mindenre el volt készülve, csak arra nem, hogy Kelet- Afrika belsejében fallal körülvett városra találjon. Már pedig Simbamvenni, az Oroszlán-város, miként a bennszülöttek nevezik, hatalmas kőfallal volt bekerítve." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 7. sz. februárius 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : David Livingstone
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Henry Morton Stanley
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 892x1176 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet