D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 207_280_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Schlauch Lőrinc
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Schlauch Lőrinc
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-20
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 20. sz. május 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Schlauch Lőrinc (1824-1902)
V I A F I d : 89681551
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főpap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Schlauch Lőrinc
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1868-ban megindulván a kathol. autonómiai mozgalmak, egyházmegyéjének papsága által két izben (1869. és 70-ben) autonómiai követté választatott. Itt tűnt föl először nagyobb körben. A múzeum dísztermében, hol a gyűlések tartattak, egy-ideig észrevétlenül, a végső padok egyikében, egy figyelmes, éberarczu, de hallgató pap ült. Egyszer megszólalt. A többséghez csatlakozott. De nyugodt, érvekkel teljes fölszólalását a kisebbség is méltó figyelemmel kisérte. Beválasztatott a 27-es bizottságba is. A nagygyűlésen, hol e bizottság többségének (a főpapi) és kisebbségének (a szabadelvű világi pártnak) munkálatai tárgyaltának, Schlauch Lörincz á többségi munkálat mellett tartott hatásos beszédet." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 20. sz. május 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szatmár városa, hogy hálájának kifejezést adjon, kevéssel távozása után díszpolgárrá választotta. (Díszpolgára volt Nagyvárad, Szilágysomlyó és Újarad városának is.) A szatmári egyházmegye hűséggel őrzi emlékét: a Török-féle könyvtár (24 000 forint), melyből a Laurentiana-könyvtár létesült, a lourdesi kápolna (10#nbsp000 forint), a papi-mároki templom (12 000 forint), a szatmári tanítóképzők új rendezettsége, a szigeti zárda és 16 új népiskola köszönik neki létüket, valamint a felsőbányai templom százezrekre menő vagyonának visszaszerzését. Tizennégy évi szatmári püspöksége alatt félmilliót adott egyházi, tanügyi és közcélokra. A nagyváradi tanítóképzőnek saját házat szerzett, ugyanott 1901-ben kisdedóvónőképzőt alapított, 1896-ban pedig Debrecen városának 30 000 forintot adományozott apácazárda létesítésére a magasabb nőnevelés érdekében. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schlauch Lőrinc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 998x1111 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet