D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569_628_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Menekvés a halál elől
B e s o r o l á s i   c í m : Menekvés a halál elől
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 52. sz. deczember 28.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szarvas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : farkas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jég
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Menekvés a halál elöl
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A létért bizony küzdeni kell, s ki tehet arról, hogy e küzdelem néha véressé fajul, ha egy lénynek megélhetése a másik lény vesztét föltételezi. A farkas nem oka, hogy nem termett gyökérrágó, erdei gyümölcscsel élő állatnak s nála gyöngébb állat húsára, vérére kényszerül. Mit tehet arról, hogy más zsákmány híjában néha saját farkastársát eszi meg, mikor az nálunk is, észszel, értelemmel megáldott embereknél oly hétköznapi dolog, hogy pláne erény: élelmesség? Mai képünk azt a művészi kivitelű jelenetet ábrázolja, mikor a jávorgim, üldözve a sarkvidéki fehér farkasok egész falkájától, végső kétségbeesésében, az önfentartás ösztönétől sugallva beleszökik a folyóba, melyen jégdarabok úsznak s a hová a farkas-csoport nem követheti többé." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 52. sz. deczember 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szarvas az erdőben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1126x1572 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet