D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 55920_0106.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gáspár József, az algyógyi földmíves-iskola igazgatója
B e s o r o l á s i   c í m : Gáspár József, az algyógyi földmíves-iskola igazgatója
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1953-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-07-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-07-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hunyadvármegyei almanach
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hunyadvármegyei almanach
S z e r z ő : [szerk.] Dénes Károly
M e g j e l e n é s : Déva : Dénes Ny., 1909-1911
T í p u s : évkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A képanyag Róth András Lajostól. (A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából.)
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gáspár József (1854-?)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : iskolaigazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Algyógyi járás
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gáspár József, az algyógyi földmíves-iskola igazgatója
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gáspár József (Mezőpanit, 1854. dec. 17. - ? ): mezőgazdasági szakíró. Gazdasági tanulmányait a kolozsmonostori gazdasági isk.-ban végezte. Ezután hosszabb ideig mint mezőgazdász dolgozott. 1891-ben megbízták a Gr. Kuun Kocsárd Székely Földművesisk. megszervezésével. 1892-ben az isk. ig.-jává nevezték ki. Széles körű szakirodalmi munkásságot fejtett ki."
(Forrás: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/g-gy-757D7/gaspar-jozsef-758AB/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Priváry Géza, a petrozsényi állami főgimnázium igazgatója
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 605x779 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna