D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_272_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kubinyi Ferencz
B e s o r o l á s i   c í m : Kubinyi Ferencz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1796-1874)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 14. sz. április 5.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Őslénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kubinyi Ferenc (1796-1874)
V I A F I d : 75526970
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : paleontológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kubinyi Ferencz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kubinyi maga is nevezetes gyűjtő volt, és pedig ugy a régiségtanban, mint a természetrajz különböző ágaiban és a műtörténelmi tárgyakban is. Még beszterczebányai tanuló korában, Zipser András tanára által az ásványtanba bevezettetvén, ásvány-tani, geológiai a őslénytani gyűjtéshez kezdett, a mit egész életében ernyedetlenül s olykor nagy anyagi áldozatokkal is folytatott. S midőn ritka becsű gyűjteménye Losoncznak 1849-ben történt földulatásakor megsemmisíttetett: ő csüggedetlenül újra kezdte a gyűjtést. S gyűjtött nemcsak magának: gyűjtött első sorban a nemzeti múzeumnak, s a külföldi muzeumok legtöbbjét is, hazánkbeli ásványokkal megajándékozta. Százakra mennek az érdekes és becses tárgyak, melyekkel kivált a nemzeti múzeum gyűjteményeit gyarapitotta" Forrás: (Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 14. sz. április 5.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1848-ban a losonci kerület képviselőjévé választották. A szabadságharc alatt eleinte a Batthyány-kormány, majd Kossuth Lajos híve volt. A szabadságharc bukása után a haditörvényszék elítélte, 9 év várfogságot kapott, ahonnan 1852-ben szabadult amnesztiával. 1861-ig az amnesztia utáni időkben tudományos munkájának élt. 1855-ben adta ki A Tisza medre mint ősemlősök sírkertje, valamint 1856-ban az Őslénytani adatok Magyarországról, valamint A teve és a ló című munkáit. 1861-ben részt vett az országgyűlés munkájában, ahol a Határozati Párthoz csatlakozott. 1862-ben Ipolyi Arnoldhoz és Henszlmann Imréhez csatlakozva Konstantinápolyba utazott, ahol az ott őrzött Corvinákat tanulmányozták. A törököktől akkor visszakapott néhány Corvinát a MTA könyvtára kapta meg. Törökországból hazatérve tudományos munkájának élt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kubinyi Ferenc (paleontológus)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1080x1275 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet