D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A barodai guicovár udvara
B e s o r o l á s i   c í m : Barodai guicovár udvara
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Egy fogoly tigris elővezetése a walesi herczeg elé Barodában
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 2. sz. január 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattartás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fogoly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tigris
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : macskaféle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lánc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rab
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : India
G e o N a m e s I d : 1269750
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy fogoly tigris elővezetése a walesi herczeg elé Barodában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E borzasztó vadállatokat a guicovár mind végigvezetteté a herczeg előtt. Ijesztő díszmenet lehetett az! Legelöl két vagy három díszes kocsi jött, melyeket különböző fajú vadállatok húztak. Ezután tömérdek madarat hoztak elő részint kaliczkákban, részint csak kézben. Végül elövezették a legutoljára fogott rendkívül nagy bengálai tigrist. Ez állatot, mely oly vad és kegyetlen volt, a milyen csak egy pár nap előtt fogott hatalmas tigris lehet, és szüntelenül ordított, tíz ember fogta és vezette elő, mindkét oldalán öt vigyázván reá s erősen tartván az állat dereka körül tekergetett kötelek végét. Az állat így ártalmatlanná volt téve, bár a "Times" levelezője azt irja, hogy egyszer az egyik első lábával kirúgott s kicsibe múlt, hogy az egyik őrt meg nem ragadta. Ezenkívül számtalan dzsidás és lándzsás ember is vette körül a tigrist, hogy véletlen baj esetén hamar elbánhassanak vele. Bajzunk e tigris elővezetését tünteti föl." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 3. sz. január 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A tigris és dajkája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1649x1334 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet