D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bedekovics Kálmán
B e s o r o l á s i   c í m : Bedekovics Kálmán
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 10. sz. márczius 5.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bedekovics Kálmán (1804-1887)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kamarás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : udvari tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bedekovics Kálmán
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Bedekovich tehát követté választatta magát a horvát tartománygyülésre, s ott, mint zágrábmegyei követ határozottan ahhoz a párthoz csatlakozott, mely mint magyar párt a Gáj és társainak túlzó szláv törekvései ellen csoportosult. E tartomány-gyűlés legfőbb kérdése a túrmezei (turo-polyai) kérdés volt, s abban állott: birjanak-e a túrmezei nemesek, kik a magyar párthoz tartoztak s annak főerejét képezték, fejenkénti szavazatjoggal ? Ha igen : a rnagyar párt többségé leendett biztositva, ha nem: a horvát-illyr párté. Az Apponyi kormány, mely a horvátországi magyar ellenzék elveinek barátjait üldözte, elég hazafiatlanul ugy döntötte jel a kérdést, hogy egy leirattal a turopolyaiakat, kiknek vezére a hazafias Josipovich volt, kizárta a gyűlésből." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 10. sz. márczius 5.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1851-ben Verőce vármegye főispánjává nevezték ki, mely tisztséget egészen 1859-ig viselte. 1865-ben Szerém vármegye főispánja lett egészen 1867-ig, mikor ismét Verőce vármegye főispánja lett, ahonnét 1869-ben távozott. Koloman Bedeković (Bedekovics Kálmán) horvát báni kinevezésével Pejačević foglalta el annak helyét a horvát-szlavón-dalmát miniszteri székben 1871. február 10-én, s egészen 1876. február 25-ig töltötte be azt. Távozása után visszavonultan élt birtokán. Főnemesi rangja lévén haláláig a magyar országgyűlés tagja volt. Öccse, Ladislav Pejačević (Pejacsevich László) 1880-1883 között, unokaöccse (László fia), Teodor Pejačević (Pejacsevich Tódor) pedig 1903-1907 között volt horvát bán. Több más testvére, rokona is viselt kisebb-nagyobb politikai tisztségeket élete során. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bedekovics Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1182x1395 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet