D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 465_560_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bolgár felkelés
B e s o r o l á s i   c í m : Bolgár felkelés
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 31. sz. julius 30.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Markow, Iljo (1805-1898)
V I A F I d : 307493185
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : felkelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Markow Iljo bolgár felkelő vezér
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hogy lett hajdúvá Markoiv Iljo, kinek erős alakját és zordon arczát egyik rajzunk tünteti föl ? Elbeszéljük élettörténetét, mert abból viszszatükröződik valamennyi délszláv fölkelő vezérnek, a törökök valamennyi esküdt ellenségének életrajza. Markow Iljo mint egészen fiatal ember,szülötte falujában Berowoban (Maczedonia északi részében) anyjával és fivérével a mezőn dolgozott, midőn a közeli bokorból hirtelen lövések történtek és egy golyó fivérét, Stankót, halva terité le. Török csendőrök voltak, kik azt hivén, hogy rablókkal van dolguk, akkortájban ily kegyetlen tréfát gyakran megengedtek maguknak. Iljo az erdőbe menekült, mert falujába nem mert többé visszatérni hanem azonnal elhatározta, hogy meggyilkolt fivéréért a törökökön véres boszut fog állani." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 31. sz. julius 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1030x1531 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet