D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 561_656_pix_Oldal_15_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Arczképek az ősrégészeti kongresszusból
B e s o r o l á s i   c í m : Arczképek az ősrégészeti kongresszusból
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : illusztrátor
B e s o r o l á s i   n é v : Haske
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1894
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 41. sz. október 8.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rómer Flóris (1815-1889)
V I A F I d : 59106226
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : művészettörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rómer Flóris
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Lapunk első oldalán ott látjuk Pulszky és Rómer képeit. Őket illeti az első hely, midőn a budapesti kongresszusról van szó. Szükségtelen hazánkfiainak elmondani rolók, hogy kik és mik. Nem kellett ezt még a külföldieknek sem megmondani. Ismerik Pulszky nevét évtizedek óta. Mikor a stockholmi VII. ülés alkalmával szóba került: ki legyen a nyolczadik nagygyűlés elnöke, lehetett-e más elnökké mint Pulszky, az európai hirü magyar, kinek neve Deáké, Széchenyié és Kossuthé után alkalmasint legismertebb az egész művelt világban! Ő volt a kongresszusi tanács elnöke és szakavatott vezére, az összes ülésnek ő volt feje, s a kiállításban ő volt a soknyelvű kalauz: ő volt az egész kongresszus szellemi működésének irányadója és lelke. Családi köre pedig a kongresszus társadalmi érintkezéseinek központja, mely bizonyára kedvesebb emléket hagyott minden egyes résztvevőben, mint hagytak volna végnélküli lakmározások és zajos közünnepélyek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 41. sz. október 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rómer Flóris arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 868x1116 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet