D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tisza Kálmánné
B e s o r o l á s i   c í m : Tisza Kálmánné
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-17
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 6. sz. (1877. február 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelési módszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jótékonyság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mozgalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : óvodai nevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Országos Kisdedóvó Egyesület
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Tisza Kálmánné Degenfeld-Schonburg Ilona (1839-1913)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tisza Kálmánné.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tisza Kálmánné, gr. Degenfeld Ilona, gr. D. Imrének, a hazafias és magas míveltségű főúrnak s a ritka szívjóságáért és emelkedett nemes lelkületéért köztiszteletben állott néhai Beck Paulina grófnénak második leánya, 1860-ban ment nőül Tisza Kálmánhoz, ki a protestánsügyi szeptemberi pátens ellenében éppen akkor diadalmasan kiküzdött harczban való részvételéért, sőt fiatalsága daczára csaknem vezérlő szerepéért, a közfigyelem és tisztelet tárgya lön. A magas szellemű hölgy egészen méltó volt, szívben, elmében, kedélyben, azon férfiúhoz, ki egy év múlva már egyik parlamenti párt élére lép, a gróf Teleki László által üresen hagyott vezéri helyre, ki éveken át a magyar országgyűlési ellenzék vezére, s ma Magyarország kormányelnöke. Küzdelmeit, gondjait fiatal, kedves neje enyhítette mindig, ki a nőies anyai hivatás teljesítésében ismerte föl élete legfőbb czélját, s a családiasságban az igazi amulettet, melylyel minden jók szívét, tiszteletét meg lehet nemcsak nyerni, hanem tartani is örökre. Bár a magyar nők jótékonysági mozgalmaiban folyvást részt vett, nem hasonlított soha Boz-Dickens Mrs Jellibv-jéhez, aki az afrikai szerecsen gyermekek jobblétén aggódva, saját házát s gyermekeit szélnek eresztette. Saját gyermekei gondos és szerető anyja, még a jótékonyság terén is azt a tevékenységi kört választotta, mely a kisdedeket óvja az elárvulástól, elhanyagolástól, testi és szellemi veszedelemtől: a kisded - óvást. A társadalmi téren, a főrangú hölgyek férfias kedvteléseiben alig vesz részt, ellenben az irodalmi s művészeti mozgalmak iránti érdeklődés által tűnik ki. Csak közelebbről is, mint az írói és művészi bál lady patronesse-e, megnyerő bájjal teljesítette tisztét. Általában, megnyerő, természetes, nemes modora sokat tesz arra, hogy a társadalmi téren sikert nyerjen az oly kezdeménynek, melyhez nevét kötötte. S valóban az új egyesület nem nyerhetett volna alkalmasabb és sikeresebb vezérletet, mint Tisza Kálmánné kezeiben. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. február 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tisza Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 947x1182 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna