D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_11_Kep_0002c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Heuglin Tódor
B e s o r o l á s i   c í m : Heuglin Tódor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 9. sz. (1877. márczius 4.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus története
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utazó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Heuglin, Theodor (1824-1876)
V I A F I d : 32296780
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Heuglin Tódor.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : HEUGLIN TÓDOR (szül. 1824. márczius 20-kán Württembergben), szintén egyike Afrika legszorgalmasabb kutatóinak, ő is a természettudományokat kedvelte, főleg az állattant. 1850-ben Egyiptomba ment s onnan Arabiát is beutazta. 1852-53-ban mint Reitz khartumi osztrák konzul titkára Abyssziniába utazott és ott a többek közt néhány egészen ismeretlen tartományt kutatott át, valamint a Schimfa nevű folyam forrásvidékét is. Reitz 1853 májusában útközben meghalván, Heuglin lett utóda Khartumban. Már 1853 végén Kordofánba utazott, ahonnan 1854-ben tért vissza. Az ott gyűjtött állatokat ő maga hozta Bécsbe a schönbrunni állatkertszámára 1855-ben. A következő évben ismét Egyiptomba tért vissza s ez időtől kezdve 1864-ig folytonosan Afrikában utazott s gazdag élményekkel és tapasztalatokkal és egy kitűnő állattani gyűjteménynyel tért vissza 1864-ben Európába. 1870-ben az északi Jeges-tengerre tett kirándulást. Északkeleti-Afrika állattanára vonatkozólag számos becses munkát tett közzé, melyek mind a leglelkiismeretesebb tanulmányozásról tanúskodnak. Heuglin a múlt évben halt meg váratlanul, midőn épen új expedícióra készült, melyet az egyiptomi khedive szervezett volna saját költségén. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. márczius 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rohlfs Gerhard afrikai utazó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 516x844 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna