D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 175_270_pix_Oldal_14_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szofta
B e s o r o l á s i   c í m : Szofta
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 17. sz. (1877. április 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Iszlám
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iszlám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bölcsészettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pipa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kávéház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltöny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : papucs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejfedő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Konstantinápoly
G e o N a m e s I d : 745044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szofta.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szofta, perzsa eredetű török szó, szószerint a.m. a tudományért égő így nevezik a török főiskolák, (medreszék) teológus- és joghallgatóit. Turbánban, kaftánosan járnak. (Forrás: Metapédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Konstantinápoly a török mohammedán világ középpontja. Ide gyűlnek a vidékről is a tanulók, kik egyszerre akarnak jogot, bölcsészetet és vallástant tanulni. Igen, e három tudományszak egy kalap alá van ott foglalva, s a tanuló, ki papi pályára készül, ép úgy tartozik jogot és bölcsészetet tanulni, mint vallástant az, ki jogi pályára készül. Azért főpap és főbíró ugyanazon tanulmányokat végzik, csak hogy nem ugyanannyi évi tanfolyam alatt. A medreszék rendesen a dsámik tőszomszédságában vannak s egy udvarban egy közös fal által bekerítve. A szofták a medreszéhez tartozó szobácskákban, kupolás és sötét belsejű czellákban laknak ketten-ként-hármanként. A szűk czellák bútorzatáról nem lehet sokat szólanunk, mert ez oly szegényes és egyszerű, hogy bútorzat nevet nem is érdemel. Egy gyékényre terített juhbőr, egy durva pokrócz-takaró és két vizes kancsó, egyik édes vízzel ivásra, másik keserű vízzel mosakodásra képezi a tanulók összes bútorzatát. A könyvek egy sarokban foglalnak helyet. A szófiának nincs sok könyvre szüksége. Az előírt tankönyvek minden osztályban változnak, mennyiben az egyik évben ilmi szarfot (nyelvtant), a másikban ilmi nahv és ilmi edebiatot (rhetorikát és irodalomtörténetet), a következőben megint erkölcstant, majd törvénytudományt s így tovább Korán-magyarázatot tanulnak. A tanulmányok középpontját és kiindulását a Korán képezi, s minden tudomány abba tér vissza. A török tanulók élete zárkózott és ridegnek mondható. Nagy és sok nélkülözéssel kell küzdeniök. Az élelmiszerek is csak nagyon szűken jutnak ki számukra. Megelégszenek az egyszerű lepénynyel (fodla) ós a szegényes levessel (csorba), a piláv csak ritkán fordul meg czellájukban. Ruházatuk is nagyon egyszerű és szegényes: nagyon czélszerü öltönydarab a hosszú kaftán, mely nyakuktól bokájukig ér és minden szegénységet elföd. Lábukon, (ha nem járnak mezítláb), egyszerű fa- vagy durva bőrpapucs mutatja szegénységüket. A szofták majdnem egész napjukat a medreszében töltik. Ha tanulási órájukat elvégezték, kiülnek a medresze udvarán levő kávéház elé, s ott pihenik ki fáradalmaikat. A török nép nagy tisztelettel és ragaszkodással van a szofták iránt. A kávéház vendégei előzékenyen adnak helyet a szoftának, ki csendesen kuporodik le a kerevet egyik sarkába és elmélázva szijja vízipipáját és szörpölgeti kávéját, melyet talán valamely jóakarója szívességéből élvez. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. április 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Török szofták
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 562x650 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna