D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 271_306_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A török küldöttség
B e s o r o l á s i   c í m : Török küldöttség
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Neumann
U t ó n é v : Ignác
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Borsos
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Doctor
U t ó n é v : Albert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1818-1888
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varságh
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 19. sz. (1877. május 13.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelési módszerek
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törökök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hivatalnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A török küldöttség.
(Borsos, Doctor és Varság fényképe után rajzolta Neumann.)
Szulejmán Seikh Efendi, Mehemmed Mukhlisz Efendi, Hodsa Mehemmed Efendi, Ahmed Fazil Efendi, Tevfik Efendi, Huszni Bej, Abdul Baki bej, Raif bej, Nuri Resad Bej, Ragib Bej, Ali Dsevad Bej, Esszad Bej, Semszeddin Bej, Ali Dsevad Bej
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A török társadalomnak több osztálya volt közöttük képviselve. A küldöttség vezetője, az a tisztes ősz, Szulejman Seikh Efendi, a papi osztály egyik kiváló képviselője. A mi Szulejman seikhünk nemcsak egy klastromnak a főnöke, hanem az összes középázsiai (özbeg) szerzetek főnöke. Székhelye Konstantinápolyban van, s innen igazgatja az alatta álló szerzeteket.
A másik alak, ki különösen is kiemelendő, Hodsa Mehemmed Efendi. A hodsa (tulajdonképen khodsa) tanárt jelent s mint ilyen rokonértelmű a müellim szóval, mely szintén tanárt jelent. Ilyen a mi Hodsa Mehemmed Efendink is. Ő a Jeni Dsámi-medreszéjében (kollégiumában) nemcsak a logika és jog tanára, de annak egyik szónoka is.
A küldöttségnek egyik szintén derék és jeles tagja Huszni Bej, Adrinápoly város országgyűlési képviselője.
Hasonló érdeklődéssel volt közművelődésünk iránt Mehemmed Mukhlisz Efendi, a galata-szeraji lyceum al-igazgatója.
A legrokonszenvesebb alakok egyike volt Ahmed Fazil Efendi, a török magánjog és az arab nyelv tanára. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. május 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Hodsa Mehemmed Efendi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Giovanni Morelli: Szulejman Sejk Efendi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: A török küldöttség fogadtatása a fővárosban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2503x1565 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna