D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 307_462_pix_Oldal_15_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Basibozuk kaland a Dunán
B e s o r o l á s i   c í m : Basibozuk kaland a Dunán
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 29. sz. (1877. július 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : harc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kozákok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szarvasmarha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bivaly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ökör
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : úszás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1877
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Basibozuk kaland a Dunán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kétszáz basibozuk egy kis gőzössel és hat bárkával Ruscsuk fölött csendben, titkon, éj idején átkelt a Dunán, ott kiszállva, egy oláh őrtanyát megleptek, s az ott talált őrizetet lekonczolták. Aztán följebb hajóztak, hol kozák őrtüzeket láttak. De ezeket már nem sikerült meglepniök észrevették őket s heves puskatüzzel fogadták. Visszafordultak tehát. Útközben azonban kolomphang, marha-bőgés és lónyerítés üté meg füleiket az oláh part felől. Megállottak, öt ember kigázolt a partra, s azzal a hirrel jött vissza, hogy ott több százra menő ló, szarvasmarha és birka legel néhány pásztor őrizete alatt. Azonnal kész volt nálok a csataterv. A part mentében két fa állt, elhatározták, hogy a két fa közt behajtják a zsákmányt a folyóba. A gőzös és a bárkák ugy helyezkedtek el, hogy a marha el ne széledhessen. A csapat aztán körülkerité a csordát, elfogta a pásztorait, s borzasztó lármával neki hajtá az egészet a Dunának. Az, mintha farkas vette volna üzőbe, veszett futással rohant a part felé. De a viznél a legelőször oda ért állatok meghökkenve állottak meg csakhogy a mögöttök jövők űzetve, veretve, lövetve betaszították az elsőket a meredek partról, s néhány percz múlva ott vergődött ló, bivaly, tehén, ökör, birka összegomolyodva a vizben, újra ki akarva kapni a partra. De az időközben megnépesült sajkák elálltak útjokat, s a prüszkölő állatgomoly fejét a túlsó part felé fordították. Nem sokára száz meg száz mindenféle állatfejből álló tömeg úszott alá a vizén, a túlsó partnak tartva. Sok állat kifáradva, elmerült, odaveszett, de a legnagyobb rész még is kivergődött a túlsó parton, hol örömujongás fogadta a gazdag zsakmánynyal visszatérőket. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. július 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kozák portyázók támadása cserkeszek ellen Garbina mellett, jun. 22
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1579x1085 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna