D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 307_462_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az oroszok átkelése a Dunán Braila és Gicset közt, jun. 23-án
B e s o r o l á s i   c í m : Oroszok átkelése a Dunán Braila és Gicset közt, jun. 23-án
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 29. sz. (1877. július 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : oroszok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törökök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőzhajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halászati hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1877
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az oroszok átkelése a Dunán Braila és Gicset közt, jun. 23-án.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Braila és Ghicset közt az átvezető híd elkészítésén már hetekkel azelőtt éjjel-nappal dolgoztak az orosz csapatok, s mikor az roppant fáradság után elkészült, a június 21 és 22-ke közti éjen az oroszok részint a hídon, részint csónakokon csakugyan átkeltek a Dunán. A Zimmermann tábornok vezénylete alatt átkelt orosz sereg a 14-ik hadtest 18-ik damdárja volt, s egyenesen Macsin felé tartott, melynek várőrsége csak egy század török katonaságból, s két ütegből állott. A törökök a halászbárkákon, tutajokon és apróbb gőzhajókon közeledő orosz csapatokat egy darabig tétlenül nézték, hagyták működni, s csupán akkor kezdettek nagyon heves tüzelést, mikor azok már partra szállottak. Ámde a partra szállással még nem volt minden elvégezve. A roppant esőzések, s a Duna áradásai egészen viz alá helyezték a partvidéket, ugy hogy az oroszok csak szerfölött nehezen mozoghattak egyetlen könnyű ágyuütegökkel. így tehát a vakmerő vállalat meghiúsítása igen könnyű dolog lett volna. De a törökök későn kezdették a komoly ellentállást és noha oroszláni bátorsággal harczoltak, utoljára mégis kénytelenek voltak engedni az oroszok túlnyomó erejének. Az oroszok iszonyú veszteségek árán jutottak minden egyes magasabb pont birtokába. Miután a véres küzdelmek sorsa eldőlt, megkezdették az oroszok a czár szemei előtt a komphidon való átkelést Brailából a Dobrudzsába, hol inkább a vidék barátságos földje és sara, mint a török katonák ébersége, máig fogva tartja őket.
Az átkelésre vonatkozó rajzaink közül az egyik a Brailából Ghicsetig készített komphidat és az ezen átvonuló muszka sereget mutatja. A kép balfelőli szögletén a háttérben Garbina nevű falut kell oda képzelnünk a körülte emelkedő magaslatokkal, melyeknek körvonalai a rajzon tisztán kivehetők. Itt heves küzdelmek voltak, mig a 14-ik orosz hadtest 18-ik dandárjának Szukoff vezetése alatt sikerült e magaslatokat a törököktől elfoglalni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. július 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kozák portyázók támadása cserkeszek ellen Garbina mellett, jun. 22
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1126x773 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna