D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 463_558_pix_Oldal_14_Kep_0002b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kurd harczos
B e s o r o l á s i   c í m : Kurd harczos
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 34. sz. (1877. agusztus 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kurdok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kecske
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felöltő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csizma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kurdisztán
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kurd harczos.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kurdok az Euphrat folyó keleti medenczójét lakják, azt, melyben - az első csatahely e háborúban - Bajazid is fekszik.
Erőteljes, hatalmas termetű emberek, sasorral, nagy mélyen ülő szemekkel, melyek sajátságos kifejezést kölcsönöznek arczuknak. Fejőket többnyire leberetválják, s hatalmas bajuszt viselnek, de a szakált inkább csak az öregek szokták megnöveszteni. Ruházatuk Csínos, sőt festői és elég kényelmes. Bokáig érő kecskeszőr nadrágból, s elől-hátul nyitott felöltőből áll az, melynek a könyöknél kiszélesedő ujjai gyakran földigérő bő ujjait szabadon hagyják lelógni.
A kurd katonák - a mi különben pleo-nasmus, mert minden tagjabiró kurd katona, - sokféle fegyvert viselnek, néha egész arzenált, 8 elmondhatni rólok, hogy állig fegyveresek. Lőfegyvere is van némelyiknek, de az igen gyarló, többnyire régi kovás puska és pisztoly. De van hosszú lándzsájok, felső végén bojttal diszitve, görbe kardjuk, néha több is egynek, hosszú, széles, kétélű handzsárjuk és késeik. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. augusztus 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kurd főnök
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Előkelő kurd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 585x1211 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna