D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 655_750_pix_Oldal_13_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A háboruból
B e s o r o l á s i   c í m : Háboruból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Csatározás a plevnai úton
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 46. sz. (1877. november 18.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadsereg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyveres őrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : huszár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : járőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1877
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A háboruból: Csatározás a plevnai úton.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Előőrsi csatározás!" - igy szokták nevezni ama kisebb-nagyobb jelentőségű összetűzéseket , melyek olyankor, mikor két - csatára kész - hadsereg farkasszemet néz egymással, nem csak mindennap, hanem naponként többször is elő szoktak fordulni. Minden nagyobb ütközetet ily előőrsi csatározások előznek meg. A két, harczolni készülő fél lovasságából egy-egy csapat kiválik, s kémszemlére indul az ellenség által elfoglalt területre. Ha ilyenkor ellenséges lovasságra vagy gyalogságra bukkan, mindjárt kész a csetepaté.
Czélja az efféle kémszemléknek nem az, hogy azokból komoly csata fejlődjék, hanem az, hogy az ellenség hadállásai, számereje, a különböző fegyvernemhez tartozó csapatok és különösen az ágyuk elhelyezése, - melyek felől az ellenséget tévedésben tartani nagy fontosságú taktikai föladat, - pontosan kitudassék s a támadó parancsnok tájékozza magát, hol van az ellenség legerősebb állása, s melyik az a leggyengébb oldala, a mely felé a támadás leginkább biztat sikerrel.
E lovas kémszemlei csetepaté augusztus 30-án ment végbe Plevna előtt azon az estén, melyre az úgynevezett harmadik plevnai csata következett. A harczoló felek orosz huszárok és cserkesz lovasok voltak. Hogy e két összetüzés alkalmával a törökök vonultak vissza, ez a körülmény nem gátolta meg azt, hogy a harmadik "plevnai nap" is a törökök dicsőségét szaporítsa. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. október 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képünk előőrsi portyázó cserkesz csapatot mutat, kik óvatosan közelítenek az ellenség hadállásai felé. A festői, marczona alakok prémes sipkáikkal, fegyveres övükkel, s mellükön a puskatöltényekkel érdekes képet mutatnak, á mint támadásra készen körülkémlelnek olykor egy-egy lövést váltva a visszavonuló ellenséggel. Hogy visszavonulóban van, mutatja a kép jobb szögletében látható elesett orosz katona. De az ellenség golyója is elér idáig, s az első öreg cserkesz lova, golyótól találva ép most van elbukóban, mialatt lovagja hirtelen kiszabaditá lábát a kengyelből, hogy idején leszállhasson róla, mielőtt az maga alá temetné. A kép közepén egy fezes török tiszt, - bizonyosan a csapat vezetője - látható. (Forrás: 1877. november 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A háboruból: Viadal a plevnai sáncoknálos északi torkolatába
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a háboruból: Az oroszok rohama a plevnai redut ellen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1688x1184 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna