D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 655_750_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Kochmeister Frigyes
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Kochmeister Frigyes
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : illusztrátor
B e s o r o l á s i   n é v : Haske
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 46. sz. (1877. november 18.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Egyéb szolgáltatások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kereskedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : drogéria
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árvaház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kochmeister Frigyes (1816-1907)
V I A F I d : 172413952
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Kochmeister Frigyes.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Báró Kochmeister Frigyes 1816-ban született Sopronban. A kora árvaságra jutott ifjú kiképeztetését a bécsi polytechnikumon nyerte Utóbb kereskedői pályára lépett s Pesten nyert alkalmazást, Török Frigyes virágzó droguista-üzletében. Kereskedelmi elfoglaltsága mellett arra is tudott magának időt szakasztani, hogy a pesti egyetemen a vegyészeti előadásokat látogassa, a szakába vágó ismeretek gyarapítása végett. Utóbb Európa legelső kereskedelmi városait látogatá meg, 1842-ben pedig maga nyitott Pesten előbb droguista, utóbb terményüzletet.
A pesti "Lloyd-társaság", a "pesti gabona-csarnok", az "áru- és érték-tőzsde", a "magyar általános hitelbank" mind alapitói közé számítják őt, s 1859 óta, a pesti "kereskedelmi és iparkamrának" folyton elnöke. A kereskedelem és ipar terén kifejtett érdemeiért, 1866-ban a király a vaskorona-renddel diszité föl, s utóbb bárói rangra emelte.
Családi életének teljes boldogságához csak az az egy hiányzott, hogy házassági szövetsége gyermektelen maradt. A férjéhez méltó nemesszivü nő, ki a maga körében ép oly hiven gyakorolja a jótékonyság áldásait, szegény szülék egy leányát fogadá gyermekévé, s azt egészen maguk édes gyermeke gyanánt szerették s neveltetek. Megérhetek még boldogságát is, s láthaták szerető férj oldalán boldog nőnek és anyának is: a halál azonban az ifjú nőt kora sirba juttatá. Azóta a nemes pár az anyátlan kisded árvákat részesiti szivének minden jóságában. S a jótékonyság gyakorlására Kochmeister Frigyesnek akkor nyilt a legtágabb tér, midőn 1874-ben, az országos protestáns árvaház elnökévé megválasztatott. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. november 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Kochmeister Frigyes
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az országos protestáns új árvaház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 987x1067 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna