D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Oldal_02_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Münif Efendi
B e s o r o l á s i   c í m : Münif Efendi
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 6. sz. (1878. február 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Münif pasa (1830-1910)
V I A F I d : 27877068
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Münif Efendi.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : MÜNIF EFENDI, volt közoktatásügyi, majd kereskedelmi miniszter, egyike Törökország legszabadelvübb és legfelvilágosodottabb férfiainak. Az Euphrath melletti Aintab helységben született. Gondos nevelésben részesült. Konstantinápolyban a külügymiszteriumi fordító osztályban töltött pár év után Berlinben követségi titkárul és tolmácsul neveztetett ki, s ott nemcsak a német nyelvet tanulta meg annyira, hogy Heinétől persa nyelvre fordíthatott több költeményt, de feleségül is német leányt választott. Az angol és uj görög nyelvet is birja a franczia és németen kivül. 1859-ben viszatérve Berlinből, újra belépett a fordító osztályba, majd 1862-ben a kereskedelmi-törvényszék második kamarájá­nak elnökévé neveztetett ki. Itt a seikh-ül-iszlam egy kegyenczének elitéltetése által kegyvesztetté vált; állásához az elmozdithatlanság levén kötve, előbb a magas porta első fordítójává nevezték ki, tehát sokkal magasabb állásba léptették elé, de néhány hónap múlva ez uj állásából is elmozdították, így megfosztatván hivatalától s vagyona nem levén, kénytelen volt munkássággal tengetni életét. Kiadott egy tudományos havi folyóiratot "Medsmu'aii M'arif" czim alatt s fordított Voltaire műveiből. Ez utóbbi munkássága álta a fanatikusok gyűlöletét vonta magára, mert azok Voltairet istentagadó eretneknek tartják. Münif efendi tehát szerintök nagy bűnt követett el Voltaire fordításával és kiadásával. De egy más nagy vétségbe is esett: folyóiratában Konstantinápoly utczáinak szabályozását, kiszélesítését és tisztogatását indítványozta. Előbbi bűntényeért "dinsziz" (vallástalan) nevet nyert, az utóbbi indítványáért a "deli" (bolond) névvel tisztelték meg. Később azonban, midőn Perának egy nagy része a tűznek esett martalékul, a közvélemény más fordulatot vett s Münif efendit Pera és Galata törvényhatósága elnökévé nevezték ki. Ellenségei azonban, azzal érvelve, hogy egy vallástalan ember nem viselhet ilyen nagy méltóságot, kitúrták ez állá­sából. Kinevezték tehát müsztesárnak a rendőrminisztériumba, mely állása, ellenségeinek fondorlata folytán, szintén hamar megingattatott s 1873-ban a persa udvarhoz küldetett. Itt töltött Münif efendi három évet, midőn a múlt év február havában közoktatási miniszterré lett.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. február 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Ahmed Vefik pasa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 853x1052 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna