D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_276_pix_Oldal_09_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Wolseley
B e s o r o l á s i   c í m : Wolseley
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az angol hadsereg vezérkari főnöke
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 14. sz. (1878. április 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Wolseley, Garnet Joseph (1833-1913)
V I A F I d : 14786042
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Wolseley,
Az angol hadsereg vezérkari főnöke.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vezérkari főnöke Wolseleij vezérőrnagy 1833. június 4-én született Dublinban, jelenleg tehát 55 éves. 1852-ben lépett a seregbe, több katonai expediczióban vett részt, s Szebasztopol bevételénél is szerepelt mint mérnökkari tiszt. Majd. Khinában és Indiában harczolt s két izben megsebesült. 1870-ben a kanadai expedicziónak volt vezére. Neve 1873/74 óta lett szélesebb körökben ismeretes, mely időben az ashantik ellen viselt hadjáratot.
1873 október havában az afrikai angol Aranypartnak kormányzója volt ezredesi ranggal.
Az uj táborkari főnök mint katonai iró is ismeretes. Leirta az 1860-iki khinai hadjáratot, sa "Soldier's Pocket Book" és "Handbook for the Autiliary Forces" czimü könyve közkézen forog.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. április 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1892-iki nagy háború : A szultán, Wolseley lord, az angol hadsereg főparancsnoka kiséretében, szemléli a Boszporusba vonuló angol hajóhadat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 967x1003 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna