D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_372_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kautz Gyula
B e s o r o l á s i   c í m : Kautz Gyula
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1837-1912
S z e r e p : litográfus
B e s o r o l á s i   n é v : Haske
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1833-1894
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 22. sz. (1878. június 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közgazdász
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kautz Gyula (1829-1909)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kautz Gyula.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kautz Gyula közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1860, r. 1865, ig. 1887). Külföldi egyetemii tanulmányai után 1851-től a pozsonyi, 1853-tól a nagyváradi jogakadémián tanított. 1857-ben a budai műegyetemen a nemzetgazdaságtan és pénzügytan tanára. 1863-92 között a pesti tudományegyetem tanára (közjog és közigazgatás, politika; 1868-tól nemzetgazdaságtan és pénzügytan). 1865-től 1883-ig Deák-párti programmal országgyűlési képviselő, a kiegyezési tárgyalásokon gazdasági szakértő. 1883-tól az Osztrák-Magyar Bank al-, 1892-től 1900-ig főkormányzója. 1886-ban tagja lett a főrendiháznak. 1904-től 1907-ig az MTA másodelnöke. Kormányzói működése során - gazdasági engedmények árán - bizonyos politikai követelményeket (kétnyelvű papírpénz, valutarendezés stb.) érvényesített. Közgazdasági nézeteire a német történelmi iskola képviselői hatottak. Főként a közgazdasági irodalom fejlődését vizsgálta, s az egyes elméletek létrejöttét a kor társadalmi viszonyaival is igyekezett kapcsolatba hozni. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kautz Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 955x1192 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna