D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565_660_pix_Oldal_04_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alvezérek a boszniai megszálló hadseregnél
B e s o r o l á s i   c í m : Alvezérek a boszniai megszálló hadseregnél
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : B. Joannovics István
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 37. sz. (1878. szeptember 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Joannovics István (1828-?)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alvezérek a boszniai megszálló hadseregnél.
B. Joannovics István.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Báró Joannovics István altábornagy s a 18-ik gyaloghadosztály parancsnoka 1828-ban jan. 5-én született Pazaristében, a katonai őrvidék ottocsani ezredkerületé­ben. Katonai családból származik s hadi pályáját már 1842-ben megkezdé. Azt tartják róla, hogy emelkedését igazi érdemeknek köszönheti, s hogy az osztrák sereg legtapasztaltabb tisztjei közé tartozik.
Számos csatában vett részt, többször megsebesült s nem egy diplomacziai küldetést teljesített sikeresen.
1861-ben alezredesi rangban a boszniai osztrák főkonzulátusnak lett vezetője. Három és fél évet töltött itt e minőségben s hivatali teendői mellett nép- és tereptanulmányokat tett Boszniában és Herczegovinában, miért a kormány- és táborkartól dicséretben is részesült. Tagja volt ama nemzetközi bizottságnak, melynek föladata volt, hogy Herczegovina föllázadt kerületeit, Omer pasával, aszerdár-ekremmelegyetértésben, megbékitse.
A dalmácziai fölkelés alkalmával vité­zül küzdött a krivoscziai fölkelők ellen s Dragaly erőd mellett súlyosan megsebesült. Fölépülvén, 1870 tavaszán a déli Dalmácziában levő sereg parancsnoka s a cattarói kerület katonai és politikai kormányzója lett. Nehéz feladatát itt sikeresen oldá meg, ugy hogy a lázadó vidéken a kivételes állapot néhány hónap múlva meg volt szüntethető s a rend teljesen helyreállt.
1871 végén lőn vezérőrnagy s Ő Felségének dalmácziai útja alkalmával, 1874-ben emeltetett bárói rangra. 1876-ban altábornagy, 1877 június 22-én pedig a 18-ik gyaloghadosztály parancsnoka lett.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. szeptember 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alvezérek a boszniai megszálló hadseregnél : Gr. Szapáry László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 955x1214 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna