D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 661_756_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Cairoli
B e s o r o l á s i   c í m : Cairoli
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 43. sz. (1878. október 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Cairoli, Benedetto (1825-1889)
V I A F I d : 51699272
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Cairoli
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Benedetto Cairoli (Pavia, 1826. január 28. - Capo di Monte, 1889. augusztus 8.) olasz államférfi, két alkalommal miniszterelnök.
1848-ban részt vett a milánói felkelésben és Ausztria elleni szabadságharcban, amelyben négy testvére esett el. 1859-ben Garibaldi önkéntes csapatában harcolt 1860-ban pedig a parlament tagja lett. Nemsokára mint százados és az 1000 marsalai hős egyike részt vett Garibaldi szicíliai expedíciójában, de Palermo mellett súlyosan megsebesült, és csak 1863-ban gyógyult fel. 1868-ban megint a képviselőház tagja lett, amelyben a szélső bal vezére volt. 1878 márciusában elnökké választották meg és amikor emiatt Agostino Depretis kormánya lemondott, a király Cairolit bízta meg az új kabinet megalakításával. Cortis visszalépése után Cairoli vette át a külügyminisztérium vezetését. 1878. november 17-én Passanantének Nápolyban Umbertó király ellen elkövetett merénylete alkalmából Cairoli a király védelmére kelt és megsebesült. Népszerűsége dacára a decemberben megnyílt kamarákban a vetélkedő pártvezérek, Francesco Crispi, Agostino Depretis és Nicotera megbuktatták, de 1879-ben újból a minisztérium és a külügy élére állott s nem nyugodott, míg néhány nyomasztó adót el nem törölt. Másrészt azonban az Italia irredenta iránt tanúsított engedékeny magaviselete miatt Németország, valamint Ausztria-Magyarország elidegenedtek tőle. A franciák tuniszi expedíciója is meglepte őt, minek következtében 1881. május 14-én állásáról lemondott. Ezentúl a parlamentben egy radikális csoport vezére és a pentarchiának a tagja volt.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Két olasz miniszter : Depretis és Crispi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1041x1179 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna