D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 757_844_pix_Oldal_03_Kep_0002a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Hoffmann Lipót
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Hoffmann Lipót
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : közös pénzügyminiszter
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
S z e r e p : litográfus
B e s o r o l á s i   n é v : Haske
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1894
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 48. sz. (1878. december 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hofmann, Leopold Friedrich von (1822-1885)
V I A F I d : 10610602
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Hoffmann Lipót,
közös pénzügyminiszter.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Báró Hoffmann Lipót (született Bécsben 1822-ben). - 1845-ben bejutott az állami kanczelláriához, két évvel később már Svájczban működött, mint az Ausztria által támogatott katholikus külön szövetség diplomacziai titkos ügynöke; - 1848-ban a bécsi külügyminisztériumban foglalt állást; - 1850-ben a drezdai konferenczián vett részt; 1859-ben a zürichi békekötés szövegezésére kiküldött bizottság tagja volt; - 1861-ben az osztrák urakbázának jegyzője lett, -1865-ben Schmerling bukása után Sehleswig-Holsteinban alkalmaztatott, mint b. Gablenz melletti polgári biztos; - 1867-ben Beust mellé jutott a külügyi hivatalba, mint államtanácsos; 1871-ben gr. Andrássy mellett lőn külügyi államtitkár, s végre Holzgethan közös pénzügyminiszter halála után ennek tárczáját vette át.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. december 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Bylandt-Rheiter Arthur, közös hadügyminiszter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 960x1211 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna