D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 757_844_pix_Oldal_03_Kep_0002b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Bylandt-Rheiter Arthur
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Bylandt-Rheiter Arthur
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : közös hadügyminiszter
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 48. sz. (1878. december 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bylandt-Rheidt, Arthur Maximilian von (1821-1891)
V I A F I d : 81315375
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Bylandt-Rheiter Arthur,
közös hadügyminiszter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Bylandt-Rheith Arthur (született Bécsben 1821-ben). Katonai iskolában növel kedett, 1837-ben gyalogsági ezred-hadapróddá s s következő évben hadapródi altüzérré lett. Ez időtől kezdve tanulmányait kizárólag a műszaki és tüzérségi tudományoknak szentelte s meg is maradt állandóan a tüzérségnél, pár évet kivéve, a mig mint főhadnagy és százados a vezérkarnál s mint alezredes a 14-ik gyalogezrednél szolgált. Az 1848-1849-iki hadjáratot hazánk ellen mint- osztrák katona részint a táborkarnál, részint mint ütegparancsnok a tüzérségnél szolgálta végig s gyakran elismeréssel nyilatkozik még ma is a az 1848/9-ki honvédsereg kezdetleges tüzérségének jelentékeny harczképességéről. Az olasz hadjárat alatt tüzérségi őrnagygyá s egy lőtartalék parancsnokává, 1862-ben gyalogsági alezredessé s egy év múlva ezredessé, a porosz hadjáratban a tábori tüzérigazgatósághoz szárnysegéddé, 1869-ben vezérőrnagygyá, egy évvel később a 9-ik tábori tüzérezred tulajdonosává s végre 1874-ben altábornagygyá neveztetett ki.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. december 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj közös hadügyér
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 934x1200 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna