D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_184_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Edison
B e s o r o l á s i   c í m : Edison
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 7. sz. február 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Elektrotechnika, elektronika
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Edison, Thomas Alva (1847-1931)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : feltaláló
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találmány
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszaki foglalkozás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszaki értelmiség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektro
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamosság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Edison
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ő találta fel, hogy egy és ugyanazon a huzalon ugyanabban az időben két különböző táviratot lehet egy helyről a másikra küldeni, a mi nagy megtakarítás s tőle származik az Amerikában ma már nagyon elterjedt börzei jelző, mely egy folytonos papírszalagra vési a napi árfolyamokat. Már ez időben egymást kezdték érni találmányai s a társaság, melynek távirdai hivatalnoka volt, magára nézve is előnyösebbnek találta, ha felmenti a szolgálat alól, s ujabban teendő vizsgálatok és fölfedezések foganatosithatására pénzzel látja el. A találmányok persze a társaság birtokába mentek át. Európában a legtöbb találmány szerencsés véletlen müve, ritka kedvező körülmények között sikerül egy-egy emberélet alatt néhány, s ime Amerikában gazdagon javadalmazott állomást szerveznek csak a végből, hogy valaki fölfedezéseket tegyen." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 7. sz. február 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Edison ellentmondásos ember volt: egyszer jókedvű, máskor pedig zsarnok a kollégáival és a családjával egyaránt. Munkatársai közé tartozott a telefonközpont feltalálója, Puskás Tivadar is, akivel sok konfliktusa volt. Kedvelte a nyilvánosságot, szeretett szerepelni. Azonban sohasem tanulta meg, hogyan kell viselkednie társaságban. 1915-ben elterjedt, hogy talán megkapja a Nobel-díjat, azonban a hír hamisnak bizonyult. Híres volt sokoldalúságáról: foglalkozott cementgyártással, kísérletezett röntgensugárzással, az autógyártó Henry Ford T-modelljeihez készített elektromos önindítót, az első világháború idején (1914-1918) pedig a haditengerészetnek is dolgozott. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ifju Edison
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Thomas Alva Edison
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 949x1167 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet